Happy Birthday, Brad!!

Bernstein lab celebrates Brad’s birthday over cake.